Trung tâm tài nguyên thực vật

Bộ môn Dữ liệu và thông tin TNTV

Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: (04) 33656609; (04) 33656604

Fax: (04)33650625

Department of Data and Information